Общинска собственост и жилища

Издаване на заверено копие от акт за общинска собственост и други документи от архива на отдела.

Издаване на заверено копие от договор за покупко-продажба на жилище.

Издаване на заповед за изземване на имот

Издаване на писмено съгласие и комплектоване на преписка за заличаване на ипотека, вписана в полза на Столична община

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Комплектоване на преписка за прекратяване на съсобственост или изкупуване на общински имот

Настаняване под наем

Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

Отписване от актовите книги за общинска собственост

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение