Избори 2022

ГЛАСУВАНЕ НА ЛИЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ И/ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Гласуване на избирателите с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 – по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36.

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 17 септември 2022 г.  по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

1.  В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 67-НС (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК) и   

·         подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;

·         изпратено по факс: 02 988 56 97;

·         изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.

БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ 

2. По електронен път чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква подпис:

·          чрез Портала на Столична община за електронни услуги – избори за народни представители -2022 г.  https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index -

·          на ел. поща psik2022@sofia.bg  - БЛАНКА 

Подаване на заявление можете да извършите и към съответната районна администрация на Столична община.

Органът по чл. 23 ал. 1 ИК извършва проверка и установява наличието на трайно увреждане на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от заявителя документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефон: 02 904 13 51

В случай, че не сте успели да подадете заявление до 17 септември 2022 г., разполагате с допълнителна възможност до 26 септември 2022 г. при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, за което обстоятелство можете да проследите на сайта на Столична община https://www.sofia.bg/election  или да се свържете с нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

Бъдете здрави! Заедно можем всичко!

 

Заповед на кмета на СО - район "Надежда" на основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за  народни представители за Народно събрание, насрочени за 02.10.2022г., за определяне на служители

 

Информационен портал за избирателите -10.2022

 

График за СУЕМГ за район "Надежда"

 

Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

 

Уведомление на основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с предстоящите предсрочни избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ № 1 СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № СОА22-РД09-1379/11.08.2022г. НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА УВЕДОМЛЕНИЕ № 2 СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № СОА22-РД09-1379/11.08.2022г. НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № СОА22-РД09-1379/11.08.2022г. НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, УВЕДОМЯВАМ РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА НА АДРЕСИ- УЛ. „ХРИСТОФОР ЖЕФАРОВИЧ“ № 1, 2, 3, 4, 5, 7, ЗА ПРОМЯНА НА СЕКЦИЯТА, В КОЯТО ЩЕ ГЛАСУВАТ ОТ

№ 25 НА № 11. АДРЕСЪТ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА СЕКЦИЯ  № 11 СЪВПАДА С АДРЕСА НА СЕКЦИЯ № 25, А ИМЕННО- 101 СОУ „БАЧО КИРО“, НАХОДЯЩО СЕ НА АДРЕС- ГР. СОФИЯ, Ж.К. „НАДЕЖДА- 1 част“, УЛ. „ИЛИНДЕНСКО ВЪСТАНИЕ“ № 36.

 

Дата: 16.08.2022г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № СОА22-РД09-1379/11.08.2022г. НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, УВЕДОМЯВАМ РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА НА АДРЕСИ- УЛ. „ЖОРЖ ДАНТОН“ № 1, 2, ЗА ПРОМЯНА НА СЕКЦИЯТА, В КОЯТО ЩЕ ГЛАСУВАТ ОТ № 44 НА № 47. АДРЕСЪТ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА СЕКЦИЯ  № 47 СЪВПАДА С АДРЕСА НА СЕКЦИЯ № 44, А ИМЕННО- 15 СОУ „АДАМ МИЦКЕВИЧ“, НАХОДЯЩО СЕ НА АДРЕС- ГР. СОФИЯ, Ж.К. „НАДЕЖДА- 2 част“, УЛ. „ЙОРДАН ХАДЖИКОНСТАНТИНОВ-ДЖИНОТ“ № 68.

 

Дата: 16.08.2022г.

 

СПРАВКА ЗА ГРАЖДАНИ ЗА ПРОВЕРКА НА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 02.10.2022 

 На интернет адрес: https://www.grao.bg/elections/  всички граждани могат да направят справка по ЕГН за  номер и адрес на избирателната секция за гласуване.

Избирателите могат да изпратят SMS на номер 18429, единен и за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената на един SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Гражданите могат да се информират за мястото, на което ще гласуват, и чрез обаждане от стационарен или мобилен телефон на номер 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Телефонът е безплатен за цялата страна.

Освен чрез горните комуникационни канали Столична община осигурява и възможност на телефонен номер 02 904 13 51 (безплатен за гражданите) в работни дни между 09:00 часа до 17:30 часа избирателите с постоянен адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на глас в изборния ден.

 

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ – ИЗБОРИ

Уважаеми граждани,


 Уведомяваме Ви за възможностите за подаване по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс на следните заявления:

►  Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 02 oктомври 2022 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден.


►  Чрез Държавна агенция за електронно управление (ДАЕУ) на следните адреси:

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001

910002  Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910003

910004  Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910004


►  Чрез Столична община на следния адрес: 
https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги;

Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. (чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.

 

Симулатор машинно гласуване, 2 октомври 2022 г.

Симулатор машинно гласуване, 2 октомври 2022 г. –https://www.cik.bg/suemg_02.10.2022/

 

Зaповед на кмета на Столична община за образуване на 1 581 избирателни секции на територията на СО за изборите на 02.10.2022 година

Заповед № СОА22-РД09-1379/11.08.2022 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 581 (хиляда петстотин осемдесет и една) избирателни секции за провеждане на изборите за Народно събрание – насрочени на 02 октомври 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 граници на избирателните секции

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 адреси на избирателните секции

Заповед № РНД22-РД56-309/18.08.2022 г. на кмета на СО-район "Надежда" с местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022г. на територията на Столична община – район „Надежда“

 

Районни избирателни комисии

25. Районна избирателна комисия
Адрес: гр. София, ул. „Освобождение” № 25, заседателна зала на партерен етаж в административната сграда на районна администрация „Красна поляна”
сайт: https://rik25.cik.bg/ns202210


Указ № 213 на Президента на Републикатаза разпускане на Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

Централна избирателна комисия –https://www.cik.bg/bg/947

 

Публичен регистър на издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. на територията на 23-ти, 24-ти и 25-ти многомандатни изборни райони:

·         25МИР

Заповеди № РД-04-700/09.09.2022 г. и № РД-04-714/15.09.2022 г. на административния ръководител на Софийската градска прокуратура

Телефонни номера и дежурни лица на 01.10.2022 г. и 02.10.2022 г., определени със Заповеди № РД-04-700/09.09.2022 г. и № РД-04-714/15.09.2022 г. на административния ръководител на Софийската градска прокуратура, за целите на осигуряване на публичност и информираност на гражданите и участниците в изборния процес

Заповед на кмета на Столична община за образуване и утвърждаване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия за изборите за народни представители за НС-2 октомври 2022 г.

Заповед № СОА22-РД09-1619/19.09.2022 г. на кмета на Столична община за образуване и утвърждаване на 15 (петнадесет) избирателни секции за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 2 октомври 2022 г. за гласуване с подвижна избирателна кутия, разпределени по многомандатни изборни райони, като номерът на всяка избирателна секция се състои от 9 цифри в следната последователност АА, BB, CC, XXX, където: АА е номерът на многомандатния изборен район в страната; BB е номерът на Столична община, съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ); CC е номерът на съответния административен район на Столична община;  ХХХ е номерът на избирателната секция в съответния административен район.

 

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.